Column

Belastingplan 2021

‘We leven momenteel in een roerige periode’. Deze openingszin gebruikte ik vorig jaar rond deze tijd in...

Lees verder

Lunchtip

Nieuwsmolen

Denk aan de btw-deadlines bij onroerende zaken Heeft u bij de koop of verkoop van een onroerende zaak ervoor gekozen om btw-belast te leveren? In dat geval moet de koper binnen vier weken na afloop van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarin... Lees meer


Deadline nadert voor aanvraag TVL voor laatste kwartaal 2020 Wilt u bij de RVO nog een Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen voor de periode 1 oktober tot en met 31 december 2020 (Q4)? Dan is haast geboden. Op 29 januari a.s. sluit namelijk... Lees meer


Doe tijdig opgave uitbetaalde bedragen aan derden Heeft u in 2020 bedragen uitbetaald aan derden die geen werknemer of ondernemer zijn? Denk er dan aan dat u hiervan uiterlijk 31 januari 2021 opgave doet bij de Belastingdienst. Er wordt geen... Lees meer


Voorkom bijbetalen vennootschapsbelasting met belastingrente Laat een reële inschatting maken van de verschuldigde vennootschapsbelasting in 2021, zodat uw bv niet een te lage voorlopige aanslag voor de vennootschapsbelasting krijgt opgelegd. Als... Lees meer


Laat uw voorlopige aanslag of teruggaaf controleren Hebt u inkomsten waarover geen loonheffing wordt ingehouden en u pas achteraf inkomstenbelasting moet betalen? Dan kunt u een voorlopige aanslag aanvragen, zodat u de verschuldigde... Lees meer


Gewijzigde tarieven vennootschapsbelasting en box 2 Het tarief voor de vennootschapsbelasting en het box-2-tarief zijn gewijzigd per 1 januari 2021. Het 16,5%-tarief voor de eerste tariefschijf van de vennootschapsbelasting is verlaagd naar 15%.... Lees meer


Tozo 3.0 lening later en langer terugbetalen Maakt u gebruik van de Tozo-lening van uw gemeente voor bedrijfskapitaal? U zou zonder nadere maatregelen dan op 1 januari 2021 moeten beginnen met het aflossen op deze lening. Maar inmiddels is besloten... Lees meer


Tijdig aanvragen doelgroepverklaring LKV’s Sinds 1 oktober 2020 is de aanvraagtermijn voor een doelgroepverklaring loonkostenvoordeel (LKV) weer verkort van 6 naar 3 maanden na de datum van indiensttreding (doelgroepen 1, 2 en 3) of na de datum... Lees meer


Loket aanvragen NOW 3.0 eerste tijdvak heropend Het loket voor aanvragen van het eerste tijdvak van NOW 3.0 (oktober tot en met december 2020) was afgelopen maandag 14 december gesloten, maar is inmiddels vanwege de strenge lockdown weer... Lees meer


Einde aanvraagtermijn NOW 3.0 eerste tijdvak nadert Wilt u nog NOW 3.0-subsidie voor het eerste tijdvak (1 oktober tot en met 31 december 2020) aanvragen? Zorg er dan voor dat u de aanvraag uiterlijk 13 december 2020 hebt ingediend bij het UWV. Na... Lees meer


Avanzer RSS

Maak bezwaar tegen de afdracht van 21% btw op de verkoop van eetbare producten. Mogelijk kunt u naar aanleiding van een arrest van het Hof van Justitie en van de Hoge Raad op de verkopen 9% btw toepassen.


Vergoeding voor toegang en gebruik amusements-en speelautomatenhal mogelijk tegen 9% in plaats 21% btw. Maak bezwaar tegen uw btw-aangifte om uw rechten veilig te stellen. Maar let op, een A-G adviseerde het 21% tarief.


Op grond van rechtspraak is splitsing van een vennootschap met snelle verkoop aandelen zonder overdrachtsbelasting mogelijk, mits zakelijke overwegingen aannemelijk gemaakt worden. Dat kan voor u kansen bieden om uw structuur te optimaliseren zonder...


Volgens de Hoge Raad moet de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) voor co-ouders ruimer worden uitgelegd, namelijk ook als zij de zorg voor het kind gelijk verdelen, zelfs binnen een ander dan wekelijks ritme. Ook andere rechters gaan daar...


Bij overgang woning van ondernemingsvermogen naar privé mag uitgaan worden van waardedrukkende factor, met als gevolg mogelijk een ondernemingsverlies. Volgens een rechtbank kan dit ook als bij etikettering als ondernemingsvermogen al duidelijk is...


Per 1 januari 2023: Wet excessief lenen bij eigen vennootschappen. Schulden boven € 500.000 die u en uw partner op 31 december 2023 hebben aan uw vennootschappen worden dan belast met 26,9% IB. Dreigt voor u een fiscaal nadeel, zoek dan naar de...


Heeft u een internationale bedrijfsstructuur en royalty en/of rentebetalingen? Beoordeel dan of per 1 januari 2021 bronbelasting moet worden ingehouden. Er geldt hoofdelijke aansprakelijkheid voor het niet of niet volledig betalen van een...


Als u niet voldoet aan de voorwaarden van de 30%-regeling, dan mag u deze niet meer toepassen. Denk bijvoorbeeld aan de minimale salariseisen (in 2021 € 38.961 óf € 29.616 voor werknemer jonger dan 30 jaar met een mastertitel) en de maximale...


Heeft u in 2019 een onroerende zaak geleverd met optie btw-belaste levering? Ga dan na of de koper voldoet aan de meldingsplicht en of de verklaring tijdig en juist is. Als het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar moet die melding uiterlijk 28...


Verhuurt u btw-belast onroerende zaken? Ga dan na of uw huurder voldoet aan de meldingsplicht bij het niet voldoen aan de voorwaarden. Als het boekjaar 2020 van de huurder gelijk is aan het kalenderjaar moet die uiterlijk 28 januari 2021 melding...


Lagere btw-correctie privégebruik auto 2020 in laatste btw-aangifte 2020? Hoge Raad in 2017: ook zonder kilometerregistratie mogelijk. Rechtbank en gerechtshof hebben nadere uitleg gegeven over gebruik statistische gegevens en welk woon-werkverkeer...


Normbedrag gebruikelijk loon van € 46.000 naar € 47.000. Is uw gebruikelijk loon nog hoog genoeg? Beoordeel dit ook aan de hand van vergelijkbare dienstbetrekkingen en loon van andere werknemers. Regeling lager gebruikelijk loon wegens corona is...


Niet-inwoner van Nederland die minder dan 90% van zijn inkomen in Nederland verdient, kan recht hebben op aftrekposten in Nederland. Volgens de Staatssecretaris geen volledige aftrek.


Wordt u getroffen door de coronamaatregelen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een belastingvrije tegemoetkoming van maximaal € 90.000 voor uw vaste lasten. De aanvraag voor de TVL Q4 2020 is mogelijk tot en met 29 januari 2021 17.00 uur.


Tot 1 april 2021 bedraagt de btw op mondkapjes 0%. Dit geldt voor alle typen mondkapjes (medisch en niet-medisch) en voor alle verkopen. Tot 1 april 2021 bedraagt de btw op coronavaccins en -testkits ook 0%.


Het kabinet heeft fiscale maatregelen bekendgemaakt die worden verlengd tot 1 april 2021. Deze verlengde maatregelen gaan onder meer over de btw, loonheffingen, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting.


Betaalpauze hypotheek nodig vanwege corona? Zorg dat u goed op de hoogte bent van alle gevolgen van de betaalpauze. De mogelijkheid is verlengd tot en met 31 maart 2021.


Uitstel van betaling voor belastingen, zoals LB, btw, IB, Vpb, assurantiebelasting, verhuurderheffing, kansspelbelasting, milieubelastingen, accijns en verbruiksbelastingen ivm coronacrisis mogelijk t/m 31 maart 2021. Daarna betalingsregeling van 1...


Aanvraagperiode SLIM subsidie grootbedrijf start op 1 april 2021 9:00 uur en loopt af op 30 juni 2021 17.00 uur. Subsidie om werkenden zich verder te laten ontwikkelen mogelijk tot 60% van de kosten en maximaal € 200.000.


Aanvraagperiode SLIM-subsidie samenwerkingsverbanden in het mkb loopt in 2021 van 1 april 9:00 uur tot en met 30 juni 2021 17:00 uur. Subsidie om werkenden zich verder te laten ontwikkelen mogelijk tot, afhankelijk van de situatie, 60% van de kosten...


Eerste aanvraagperiode SLIM subsidie individuele mkb-ondernemingen van start tot en met 31 maart 17.00 uur. Subsidie om werkenden zich verder te laten ontwikkelen mogelijk tot, afhankelijke van de situatie, 80% van de kosten en maximaal € 24.999.


Trouwplannen of wijziging huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden? Meer mogelijkheden zonder kans op heffing van schenkbelasting door gerechtelijke uitspraken.


Scholings in 2022? Maak gebruik van de nieuwe subsidieregeling STAP. De subsidie voor een scholingsactiviteit bedraagt 100% van de subsidiabele kosten van de scholingsactiviteit, tot een maximum van € 1.000 incl. BTW.


De mogelijkheid om scholingskosten af te trekken vervalt waarschijnlijk per 1 januari 2022. Kosten van een studie of opleiding zijn dus ook in 2021 nog aftrekbaar. Per 1 januari 2022 kan wellicht een beroep worden gedaan op de vervangende regeling:...


Vanaf 1-4-2020 compensatie transitievergoeding mogelijk voor langdurig zieke werknemer. Vraag deze tijdig aan. Minder dan 25 werknemers? Per 1-1-2021 ook compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging vanwege pensionering of overlijden van...


Laat nagaan of een LLP de juiste ondernemingsvorm is! Een rechtbank en gerechtshof oordeelden dat een LLP (naar recht van het VK) belast is voor de vennootschapsbelasting. Dat betekent dat geen recht bestaat op ondernemersfaciliteiten in de...


Advies A-G aan Hoge Raad: op Vpb aftrekbare bedrag verhuurderheffing wordt niet verlaagd door vermindering verhuurderheffing. Advies is contrair aan eerdere uitspraken van een gerechtshof en rechtbank.


Het beheer van collectieve beleggingsfondsen is vrijgesteld van btw. Volgens de Hoge Raad past de Belastingdienst de voorwaarden te streng toe. Hierdoor kan de vrijstelling in bepaalde situaties toch van toepassing zijn op bepaalde vormen van...


Lopende bezwaarprocedure en alle beslistermijnen verlopen? Stel de Belastingdienst in gebreke. Dat kan ook als u alleen een kennisgeving van een vermindering ontvangt. De Belastingdienst moet dan mogelijk een dwangsom betalen (oplopend tot €...


KFFA Fiscaal & Financieel Advies

Wij houden ons bezig met fiscale en financiële dienstverlening van A tot Z. U kunt bij ons terecht als particulier en als ondernemer. Qua ondernemers zijn wij van alle markten thuis: "van ZZP tot de BV". Bij ons bent u nooit te groot voor het servet of te klein voor het tafellaken. Scherp aan de wind zeilen is ons daarbij niet vreemd.

Onze nauwe samenwerking met registeraccountants, notarissen, advocaten, bankiers en andere zakelijke dienstverleners stelt ons in staat snel te schakelen. Tevens zijn wij aangesloten bij Fiscount in Zwolle, waar een team van specialisten ons bijstaat op ieder administratief en fiscaal-juridisch gebied.

Waar wij ons in onderscheiden? Persoonlijk contact en een werkwijze waarin onze kernwaarden steeds weer terugkomen. Daarnaast bekijken wij alles door een fiscale bril en voorzien wij onze cliënten van diverse tips door het uitgeven van verschillende nieuwsbrieven.

Tevens beschikt u bij ons over een eigen klantportaal waarmee u op ieder moment informatie online kan raadplegen (o.a. jaarrekeningen en aangiften).

Wist u dat wij zelfs een eigen app hebben? Onderaan deze pagina kunt u deze downloaden.

Is uw interesse gewekt? Bel (0522-854359) of mail (info@kffa.nl) ons en wij zijn u graag verder van dienst.

Wij kijken uit naar een prettige en vruchtbare samenwerking!

Kom in gesprek

Referenties

Nieuwsbrief

Schrijf mij in voor de nieuwsbrief vol goede tips en nieuws.
Download hier een voorbeeld nieuwsbrief

KFFA